Voorwaarden

Voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de salon en cliënt waarop EYE-MAZING Wimperextensions deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Afspraken

De cliënt moet verhindering van een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan EYE-MAZING Wimperextensions melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de salon 100% van de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag EYE-MAZING Wimperextensions de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken geld bedrag in rekening brengen.

3. Betalingen

EYE-MAZING Wimperextensions vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de site. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. EYE-MAZING Wimperextensions vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon en op de website. Aanbiedingen en advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling en eventuele producten contant te voldoen. Betalingen zijn uitsluitend á contant.

4. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet EYE-MAZING Wimperextensions vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan EYE-MAZING Wimperextensions aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

5. Geheimhouding

EYE-MAZING Wimperextensions is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, EYE-MAZING Wimperextensions verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

6. Aansprakelijkheid

EYE-MAZING Wimperextensions is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat EYE-MAZING Wimperextensions is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. EYE-MAZING Wimperextensions is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

7. Garantie

EYE-MAZING Wimperextensions geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten.

De garantie voor wimperextensions vervalt indien:

* De cliënt de wimpers heeft laten onderhouden door een andere wimperstudio.

* De cliënt aan de wimpers heeft getrokken of hevig in de ogen heeft gewreven.

* De cliënt andere producten dan door EYE-MAZING Wimperextensions geadviseerd heeft gebruikt voor het onderhoud van de wimperextensions

* De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de wimpers, zoals beschreven in de adviesfolder niet heeft opgevolgd

* De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

* De cliënt makeup / mascara heeft gebruikt op de wimperextensions

8. Beschadiging & diefstal

EYE-MAZING Wimperextensions heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. EYE-MAZING Wimperextensions meldt diefstal altijd bij de politie.

9. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van EYE-MAZING Wimperextensions. Indien een klacht gegrond is, zal EYE-MAZING Wimperextensions de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. De cliënt zal nooit ofte nimmer het betaalde bedrag voor de gedane behandeling terug kunnen vorderen.

10. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft EYE-MAZING Wimperextensions het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.